Wzorcowy plan prezentacji maturalnej

Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok.

I. Literatura podmiotu:
 1. Księga Hioba. Ewangelia według. św. Mateusza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: Biblia Tysiąclecia. Oprac. zespół biblistów polskich. Poznań – Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1982.
 2. Mickiewicz, Adam. Dziady, cz. II i IV. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1992. ISBN 83-07-02040-9.
 3. Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1991. ISBN 83-04-03340-2.
 4. Parandowski, Jan. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian. Warszawa:
 5. Czytelnik, 1975. ISBN 83-210-0677-9, s. 210–223 [Dzieje Tezeusza], s. 239–244 [Legendy kreteńskie].
II. Literatura przedmiotu:
 1. Witkowska, Alina. Literatura romantyzmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. ISBN 83-01-05357-7.
 2. Cierpienie. List z Taize, 2003 r. [online]. [dostęp: 10 grudnia 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.taize.fr/pl_article425.html
III. Ramowy plan wypowiedzi:

Teza:  Wpływ cierpienia na człowieka.
 1. Zdefiniowanie pojęcia cierpienia.
 2. Cierpienie w ujęciu filozoficznym – wybrane teorie, doktryny, definicje itp.
 3. Przyczyny cierpienia.
 4. Analiza budujących i niszczących efektów cierpienia na przykładzie bohaterów literackich.
 5. Uniwersalne prawdy o cierpieniu.
Wnioski:
 • cierpienie i jego wpływ na człowieka rozpatrywać można, w dwóch aspektach: cierpienie jako siła budująca i niszcząca jestestwo człowieka;
 • cierpienie fizyczne i duchowe dotyka w mniejszym lub większym stopniu każdego;
 • bohater literacki – cierpiący – przeważnie osamotniony jest w cierpieniu, które staje się jego piętnem;cierpienie od zawsze zajmowało filozofów i twórców;
 • cierpienie – ofiarą w imię ideałów;
 • jednostki silne przyjmują cierpienie jako wyzwania na drodze dochodzenia do doskonałości;
 • cierpienie fizyczne w większości jest niezawinione i pochodzi od drugiego człowieka;
 • cierpienie jest siłą katharsis;
 • cierpienie jest tyleż wzniosłe, co tłamszące jednostkę;
 • cierpieniu tradycja przypisała stosowne atrybuty i symbole.

IV. Materiały pomocnicze:
 1. Prezentacja multimedialna (potrzebne: laptop, projektor multimedialny).
 2. Aneks z wyborem cytatów.
Zobacz także: elementy planu wg CKE

Powyższy plan prezentacji maturalnej został zaczerpnięty z Biuletynu Maturalnego "Egzamin ustny z języka polskiego" stąd jest całkowicie zgodny z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.